جستجو
Filters
Close

ترموستات دنباله دار

قابلیت اندازه گیری دماهای:
-30 تا +30 درجه سانتیگراد
30 تا 90 درجه سانتیگراد
30 تا 120 درجه سانتیگراد
ریال

ترموستات

ترموستات دیجیتال

ترموستات دنباله دار

ترموستات دیجیتال قابلیت تنظیم خارجی

ترموستات دنباله دار با تنظیم خارجی برای کنترل گرمایش سردخانه ها و گرم خانه ها و بخش هایی

که نیاز به کنترل گرمایش توسط سنسور فاصله دار دارند، توصیه می شوند.

قابلیت اندازه گیری دماهای:

-30 تا +30 درجه سانتیگراد

30 تا 90 درجه سانتیگراد

30 تا 120 درجه سانتیگراد

ترموستات

ترموستات دیجیتال

ترموستات دنباله دار

ترموستات دیجیتال قابلیت تنظیم خارجی

ترموستات دنباله دار با تنظیم خارجی برای کنترل گرمایش سردخانه ها و گرم خانه ها و بخش هایی

که نیاز به کنترل گرمایش توسط سنسور فاصله دار دارند، توصیه می شوند.

قابلیت اندازه گیری دماهای:

-30 تا +30 درجه سانتیگراد

30 تا 90 درجه سانتیگراد

30 تا 120 درجه سانتیگراد