جستجو
Filters
Close

سولار پاورمتر TES-1333

سولارپاورمتر
کد کالا
رنج اندازه گیری تا 2000w/m2
تولید کننده: TES
ریال

پیرانومتر

 

سولارمتر

 

سولارپاورمتر

 

TES-1333

 

سولارپاورمتر مدلTES-1333 ساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری تا 2000w/m2

-دقت قرائت:1w/m2

- قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

-  اندازه گیری انرژی خورشیدی

-کسینوس تصحیح شده

- دارای حافظه دستی تا 99sets

- قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

- قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

- قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ..

-دارای قابلیت ذخیره اطلاعات

پیرانومتر

 

سولارمتر

 

سولارپاورمتر

 

TES-1333

 

سولارپاورمتر مدلTES-1333 ساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری تا 2000w/m2

-دقت قرائت:1w/m2

- قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

-  اندازه گیری انرژی خورشیدی

-کسینوس تصحیح شده

- دارای حافظه دستی تا 99sets

- قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

- قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

- قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ..

-دارای قابلیت ذخیره اطلاعات