جستجو
Filters
Close

شوری سنج, کنداکتیویمتر, سختی سنج MIC-99702

مولتی پارامتر شیمیایی، کیفیت سنج آب
کد کالا:
محدوده اندازه گیری کنداکتیویمتر EC: 0~2000µS, 2.00~20.00ms
محدوده اندازه گیری سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt
محدوده اندازه گیری شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt
محدوده اندازه گیری دمای آب: 0~90°c
دسترسی: موجود نیست
تولید کننده: MIC
ریال

شوری سنج, کنداکتیویمتر, سختی سنج MIC-99702

مولتی پارامتر شیمیایی، کیفیت سنج آب MIC-99702، دستگاه هوشمند قلمی برای اندازه‌گیری هدایت سنجی الکتریکی Cond,، سختی مایع  TDS,، درجه شوری  Salt,و دمای C° ،آب مورد استفاده قرار می‌گیرد و از جهت سبکی وزن و قابل حمل بودن آن مورد استقبال کارشناسان صنایع مختلف بهداشتی واقع شده است. پراب‌های این دستگاه قابلیت تعویض و برای تهیه‌ مجدد الکترودها از طرف شرکت مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی:

EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل 99702 ساخت کمپانی  MIC  تایوان

مشخصات فنی:

-محدوده اندازه گیری: 

  کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS

  سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt

  شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt

  درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C

-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-

-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC

-قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V

-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال

شوری سنج, کنداکتیویمتر, سختی سنج MIC-99702

مولتی پارامتر شیمیایی، کیفیت سنج آب MIC-99702، دستگاه هوشمند قلمی برای اندازه‌گیری هدایت سنجی الکتریکی Cond,، سختی مایع  TDS,، درجه شوری  Salt,و دمای C° ،آب مورد استفاده قرار می‌گیرد و از جهت سبکی وزن و قابل حمل بودن آن مورد استقبال کارشناسان صنایع مختلف بهداشتی واقع شده است. پراب‌های این دستگاه قابلیت تعویض و برای تهیه‌ مجدد الکترودها از طرف شرکت مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

مشخصات فنی:

EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل 99702 ساخت کمپانی  MIC  تایوان

مشخصات فنی:

-محدوده اندازه گیری: 

  کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS

  سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt

  شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt

  درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C

-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-

-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC

-قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا

-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V

-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال

برچسب های محصول